مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

/
مسئولیت پذیری نویسنده: مازیار جلوه به نظر می رسد مسئولیت پذیری (Resp…
باورهای غلط و رازهای نهفته

باورهای غلط و رازهای نهفته

/
باورهای غلط و رازهای نهفته باورها، افکار بنیادین و اساسی هستند …
خطاهای شناختی

خطاهای شناختی

/
خطاهای شناختی نویسنده: مازیار جلوه اغلب احساسات ناخوشایند ناشی از افکار …
فکر مولد احساس

فکر مولد احساس

/
فکر مولد احساس نویسنده: مازیارجلوه احساسات منفی از جمله افسردگی، اضطراب و خشم …