مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری چیست؟

مسئولیت پذیری (Responsibility) یکی از نیازهای هیجانی در طرحواره درمان…
باورهای غلط و رازهای نهفته

باور های غلط در زندگی و رازهای نهفته

باور های غلط در زندگی و رازهای نهفته، افکار بنیادین و اساسی هستند ک…
خطاهای شناختی

خطاهای شناختی

اغلب احساسات ناخوشایند ناشی از افکار غیر منطقی و یا خطاهای شناختی ه…
فکر مولد احساس

فکر مولد احساس

احساسات منفی از جمله افسردگی، اضطراب و خشم ناشی از حوادث ناخوشایند …