مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی و اهمیت آن در زندگی روزمره چیست؟

توانایی برقراری ارتباط موثر( مهارت های ارتباطی ) یکی از مهمترین…
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی چیست؟

مهارت های زندگی نویسنده: مازیار جلوه مهارت های زندگی از مهمترین نیازهای روانش…
مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی نویسنده: مازیار جلوه برای ساده تر شدن و در…
شکست در ارتباط 

شکست در ارتباط 

/
شکست در ارتباط نویسنده: مازیار جلوه به منظور پیشگیری از سوء تفاهم و ش…
اهمیت برقراری ارتباط موثر

اهمیت برقراری ارتباط موثر

/
اهمیت برقراری ارتباط موثر نویسنده: مازیار جلوه با خواندن این م…
همدلی در مهارت گوش دادن

همدلی در مهارت گوش دادن

همدلی در مهارت گوش دادن نویسنده: مازیارجلوه همدلی مهمترین قسمت در مهارت گوش کردن فعال است …
تاثیر اولین دیدار

تاثیر اولین دیدار

/
تاثیر اولین دیدار نویسنده: مازیار جلوه تاثیر اولین دیدار نقش…
مهارت ارتباط سالم

مهارت ارتباط سالم چیست

/
مهارت ارتباط سالم چیست نویسنده: مازیارجلوه در قسمت هایی از کتاب الف ب سه نقطه می خو…
مدیریت هیجانات در ارتباط

مدیریت هیجانات در ارتباط

/
مدیریت هیجانات در ارتباط نویسنده: مازیارجلوه یکی دیگر از اهم…
خشم سالم و خشم ناسالم

خشم سالم و خشم ناسالم

/
خشم سالم و خشم ناسالم نویسنده: مازیارجلوه در مجموعه مهارت های زندگی و از آن جمله…
مهارت گوش کردن فعال

مهارت گوش کردن فعال

مهارت گوش کردن فعال نویسنده: مازیارجلوه برای این که شنونده خوبی باشیم و گوش کردن …
مهارت گوش دادن

مهارت گوش دادن

/
مهارت گوش دادن نویسنده: مازیار جلوه  شاید با تعجب بگویید گوش دادن که مهارت …
پیشگیری از سوء تفاهم

پیشگیری از سوء تفاهم ۲

/
پیشگیری از سوء تفاهم نویسنده: مازیار جلوه در مقاله قبلی در خصوص م…
پیشگیری از سوء تفاهم 1

پیشگیری از سوء تفاهم ۱

پیشگیری از سوء تفاهم نویسنده: مازیار جلوه در کتاب الف ب سه نقطه م…
سخاوت اجتماعی

سخاوت اجتماعی

/
سخاوت اجتماعی نویسنده: مازیار جلوه  سخاوت اجتماعی یا همان خوب بودن، بدین معن…